Wyjątkowe Baterie

od wyjątkowej firmy

Dystrybucja unikalnych
produktów do kuchni i łazienek

Sprawdź naszą ofertę

Odstąpienie od umowy

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

 

Sprzedawca:

DAMIAN BIAŁOUS F.H.NIRS
Numer Nip : 8943021770
Regon: 021896974
ul. Zagony 27A,
54-614 Wrocław

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §5 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………...……………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .


Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .
Zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.


Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):
Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… .
Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 

………………………………………………
Z poważaniem (podpis Kupującego)

 

Kontakt telefoniczny: 516 043 880 / Adres email: fhnirs@gmail.com
FH-NIRS 54-611 Wrocław, ul.Stanisławowska 47

Numer konta: 07 1090 2516 0000 0001 4350 8587